پاسخگویی تمام وقت پاسخگویی تمام‌وقت درخواست خدمات از طریق شماره‌های ۰۲۱-۹۵۱۱۹۶۱۶ و یا (وایبر، تلگرام) +۳۷۴-۹۵۵-۴۲۸۱۸ تخفیف‌های امروز هتل، تور و آپارتمان

بیمارستان ها و مراکز درمانی در ایروان و ارمنستان

Armenia Republican Medical Center
6 Margaryan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 31 81 02

Oiagnostica Medical Corporation
6/1 Margaryan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 31 90 26

Disinfection Center
160/2 Khorenatsu Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 57 35 90

EMC (European Medical Centre)
3/1 Vazgen Sargsyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 54 00 03

Erebouni Medical Center
14 Titogradyan Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 47 11 02

Gratsia Rehabilitation Center
50-1 Ashtarak Highway, Yerevan
Tel.: (+374 10) 39 17 69

Malatia Medical Center
28a Varuzhani Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 77 39 30

Mickaelyan Institute of Surgery
9 Hasratyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 28 17 90

Nairi Medical Center
21 Paronyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 53 75 00

Shengavit Medical Center
0006, Manandyan Str. 9, Yerevan
www.mcshengavit.am
Tel.: (+374 10) 44 05 30

بیمارستان های کودکان ایروان
Arbes Center, Rehabilitation Branch
Of Arabkir Joint Medical Center
& Institute of Child Health
32 Vahram Papazyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 26 21 00

Children's Hospital of St.Gregory
The Illuminator Medical Center
10 Gyurjyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 63 04 93

Nork - Marash medical Center
13ArmenakArmenakyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 65 09 71

Surb Astvatsamayr Medical Center
46/a Artashisyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 46 41 15

پلی کلینیک های ایروان
Nor Aresh Polyclinic
82/2 Azatamartikneri, Yerevan
Tel.: (+374 10) 45 24 75

Polyclinic N-1
17 Leo Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 53 57 71

Polyclinic N-4
13 Moskovyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 56 52 54

Polyciinic N-5
8 Hovsepian Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 65 16 00

Polyclinic N-8
51a Baghramyan Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 27 24 70

Polyclinic N-12
153 Khujakov Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 61 81 60

Polyclinic N-13
Shengavit, 9 Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 48 21 61

Polyclinic N-17
36a Tigran Mets Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 56 74 91

Polyclinic N-19
2a Andraniki Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 72 39 60
پلی کلینیک های کودکان ایروان
Arabkir Children's Policlinic
109 Hovsep Emin Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 26 04 50

Artashisyan Polyclinic
Attached to
Surb Astvatsamayr
Medical Center
46/a Artashisyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 42 01 52

Children's Polyclinic N-9
2 Andranik Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 72 29 70

Children's Polyclinic of Hosp.
54 Arami Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 53 59 32
تعدادی از داروخانه های ایروان
Amikus
58 Baghramyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 27 43 69

Armfarm
23Abovyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 54 05 20

Fetita
14 Titogradyan Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 47 24 80

Lavanda
17 Tigran Mets Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 52 83 89

911 Chain Drugstore
Mashtotsi Ave., Yerevan
Tel.: (+374 10) 53 87 52

 

تعدادی از کلینیک های دندانپزشکی ایروان
University Stomatological
Policlonic N-1
5 Heratsi Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 56 37 54

University Stomatological
Policlonic N-2
30 Mamikonyants Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 23 37 16

University Stomatological
Poiiclonic N-3
2 Koryuni Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 56 16 30

کلینیک های کودکان ایروان
Children's Dental Polyclinic N-1
89 Dimitrov Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 45 46 11

Children's Dental Polyclinic N-3
14 Chekhovi Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 42 07 83

Children's Dental Polyclinic N-4
9 Oganov Str, Yerevan
Tel.: (+374 10) 72 23 01

Center for Maxiilocie
Abnormality Prevention
1 Nanseni Str., Yerevan
Tel.: (+374 10) 63 59 80