امروز جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸

پول کشور ارمنستان

پول های رایج در ارمنستان پول کشور ارمنستان و کد این واحد پولی AMD است که به ۱۰۰ لوما نقسیم می شود ولی امروزه در ارمنستان دیگر لومایی وجود ندارد و…

پول کشور ارمنستان – بخش دوم

در نیمه اول قرن نوزدهم، نواحی شرقی ارمنستان جزء قلمرو امپراطوری روسیه بود. در نتیجه تا پایان سال ۱۹۱۷، سکه های این امپراطوری در ارمنستان جریان داشت. علاوه بر این…