امروز جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸

پول کشور ارمنستان

پول های رایج در ارمنستان پول کشور ارمنستان و کد این واحد پولی AMD است که به ۱۰۰ لوما نقسیم می شود ولی امروزه در ارمنستان دیگر لومایی وجود ندارد و…